Verlofregeling

Extra verlof buiten de vakanties

De leerplichtwet schrijft voor dat elk leerplichtig kind elke lesdag naar school moet behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen. Onze ervaring is de afgelopen schooljaren dat steeds meer ouders/verzorgers gebruik maken van tussentijdse verlofdagen en vakanties. Als een leerling ondanks de weigering van het verlof toch de school verzuimt, dan blijft uiteraard de wettelijke verplichting van melding aan de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd schoolverzuim ex. Art. 21 van leerplichtwet van kracht. Bij ongeoorloofd verzuim kan de gemeenteambtenaar een boete opleggen. Wanneer een kind zonder opgaaf van redenen of zelfs helemaal zonder bericht de schoollessen verzuimt, wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt dit ook als zodanig geregistreerd in de absentenlijst. Extra verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd (klik hier voor het aanvraagformulier) en ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Afmelden bij ziekte en/of andere redenen

Wanneer een kind door ziekte of een andere reden de school niet kan bezoeken, dan dienen de ouders dit, indien mogelijk, vóór schooltijd door te geven. De ouders worden dringend verzocht een bericht van afwezigheid in geen geval door een ander kind te laten mededelen, maar dit zelf te doen! Ouders worden ook verzocht om de afspraken van een kind met artsen buiten schooltijd te plannen. Zo wordt onnodig schoolverzuim voorkomen. Het is erg hinderlijk wanneer kinderen bij bepaalde lessen afwezig zijn, zeker wanneer dat verzuim eigenlijk niet nodig is. Als kinderen  tot 09.00 uur zonder bericht afwezig zijn wordt er door de school contact opgenomen met de ouders.