De oudervereniging van Basisschool Sint Jozef

 

Wij als Oudervereniging stellen ons graag aan u voor

Uw kind is 4 jaar geworden en gaat nu naar de basisschool. U zult merken dat er naast onderwijs ook diverse andere activiteiten georganiseerd worden, zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, carnaval of de laatste schooldag. Of excursies, het schoolreisje of het schoolfeest.

Tegenwoordig kan een basisschool dergelijke activiteiten niet meer organiseren zonder hulp van ouders. De oudervereniging speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering.

Doel van de oudervereniging

De oudervereniging is de belangrijkste vertegenwoordiger van de ouders. Haar belangrijkste doel is de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, met het oog op de verantwoordelijkheid van de ouders voor dat deel van de opvoeding dat op school wordt geleerd.

Elke oudervereniging heeft leden en een bestuur.

In de praktijk betekent dit dat bestuur en leden van de oudervereniging in nauwe samenwerking met de leerkrachten activiteiten organiseren voor alle groepen van de basisschool. Waar nodig en gewenst wordt er een beroep gedaan op anderen ouders.

Wat doet de oudervereniging in de praktijk?

We bereiden de volgende activiteiten voor en werken mee bij de uitvoering van Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Sportdag/koningsspelen, Schoolreisje, Schoolfeest en Laatste schooldag/BBQ.

We werken met werkgroepen (2 a 3 leden) die een activiteit organiseren en dit in de vergadering terugkoppelen aan de rest van de OR. In elke werkgroep zit ook min 1 lid van het leerkrachtenteam.

Ouderbijdrage

Om tegemoet te komen in de kosten van de  verschillende activiteiten levert de oudervereniging een financiële bijdrage. Ze organiseert diverse acties (vb wekkerspel en chocoladeactie) om geld in te zamelen.

Daarnaast bestaat er een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50 per jaar per kind (dit bedrag is inclusief het jaarlijkse schoolreisje). Bij aanvang van het schooljaar wordt de ouders gevraag dit bedrag over te maken naar het rekeningnummer NL82 RABO 0115 0310 73 van de oudervereniging. De gelden komen geheel ten goede aan de activiteiten van de schoolkinderen.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Secretaris Rachelle Huijnen, Putstraat 26, 6245 LE Eijsden, mobiel: 06-1507 1302
  • Penningmeester Geanne Thijssen, Parrestraat 13, 6245 LJ Eijsden, tel: 06-2126 2429
  • Het voorzitterschap is om toerbeurt geregeld
  • Leden: Bert Maijs, Jeroen van Schie, Dennis Damen, Fabienne Plaisier, Esther van de Groot, Dorke Warnier en Manon Bessems
  • Leden van het team nemen om toerbeurt deel aan de bijeenkomsten

Meehelpen?

Wellicht heeft u zin om gedurende de jaren dat uw kind(eren) op de St Jozefschool zitten, mee te helpen om activiteiten te organiseren. We vergaderen zo’n 7 maal per jaar, meestal op maandag vanaf 20.30 uur tot 21.30 uur. Hierbij zijn ook 2 leden van het leerkrachtenteam aanwezig.

Wilt u meer informatie, spreek dan 1 van de leden aan of vraag ernaar bij de leerkracht van uw kind.