De MR

De MR bestaat uit vier leden, afgevaardigd vanuit de ouders en het personeel.
Vanuit de ouders (de oudergeleding) zitten in de MR:
Ton van Mil, voorzitter MR,  info@tonvanmil.nl
Ralph Janssen, r.janssen-1@home.nl
Vanuit het personeel (de personeelsgeleding) zitten in de MR:
Robert Houben, robert.houben@kom-leren.nl
Marion Egging, secretaris MR, marion.egging@kom-leren.nl

Wat doet de MR?
We vinden het een goede zaak dat ouders meedenken over onderwerpen die de kinderen, de school en het onderwijs betreffen. Die mogelijkheid is er. Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur en de directie. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Daarom is het goed als ouders en personeel invloed kunnen uitoefenen op het beleid. De medezeggenschapsraad is de plek waarbinnen dat kan gebeuren. Medezeggenschap van ouders en personeel helpt om de school beter te besturen.

Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Hierdoor kan de MR op basis van relevante informatie een eigen oordeel vormen en op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen doen.

De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden waarmee zij invloed kan uitoefenen op het beleid van de school. Ook kan de MR zelf zaken aan de orde stellen via haar initiatief- en informatierecht. Verder beschikt de MR over het adviesrecht en instemmingsrecht op specifiek vastgelegde onderwerpen. Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur/schooldirectie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het bestuur/schooldirectie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Wat zijn de onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt?
Zonder volledig te zijn, staan hierna enkele belangrijke aandachtsgebieden van de MR:
– Het schoolplan met daarin de keuzes en specifieke doelen voor een periode van 4 jaar.
– Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin de school passend onderwijs vorm geeft.
– De inzet van formatie en toedeling van formatie aan de groepen van school.
– Het vakantie- en vrije dagenrooster.
– Het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid van de school.

 + – + – +   HEEFT U SUGGESTIES OF OPMERKINGEN VOOR DE MR? LAAT HET ONS WETEN    + – + – +

Communicatie
De MR vergadert 5 tot 6 keer per jaar.

Bij agendapunten die een nadere toelichting behoeven of waar informatie moet worden verstrekt, ligt het voor de hand dat de directeur als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aanwezig is. De MR bepaalt of de directeur wel of niet aanwezig is. Binnen de Sint Jozef is gekozen voor een MR-agenda waar het eerste uur de directeur aanwezig is en de MR informeert over lopende zaken en vragen beantwoordt naar aanleiding van nieuwe beleidsplannen. In het tweede deel van de vergadering discussiëren de MR-leden onderling over voorstellen en bepalen zij hun standpunt.
Een kort verslag van de onderwerpen die tijdens de MR vergaderingen aan de orde komen wordt gepubliceerd in de nieuwsbrieven. Daarnaast licht de MR op verzoek onderwerpen nader toe.
Namens het bevoegd gezag is aanwezig: Joop Vinck, directeur a.i..

Verkiezingen
De zittingstermijn van een MR-lid is 3 jaar. Na drie jaar volgen verkiezingen waarvoor alle ouders/ verzorgers die een kind op school hebben zich kunnen aanmelden. Als zich meer kandidaten melden dan plaatsen beschikbaar zijn, volgen verkiezingen. Als er evenveel kandidaten zijn als plaatsen dan wordt de kandidaat automatisch gekozen.

GMR
Vanaf 1 januari 2014 vallen meerdere scholen voor openbaar, katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs onder de paraplu van Stichting kom Leren. Voor zaken die een meerderheid of alle scholen van de stichting aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).