Inspectierapport

De inspectie van het onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Ieder jaar kijkt de Inspectie van het Onderwijs of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepalen ze hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Inspectierapport 2013-2014

Op 17 februari 2014 heeft de inspectie Basisschool St. Jozef bezocht in het kader van het vierjaarlijks bezoek. Tijdens dit onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld aan de hand van een aantal indicatoren. In het kader van haar verplichting om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken, beoordeelt de inspectie scholen met een beperkte, vaste set van indicatoren, waarmee zij conform de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben in ieder geval betrekking op de kwaliteitszorg, de zorg en begeleiding, de resultaten, de ontwikkeling van leerlingen en enkele aspecten betreffende de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de onderwijstijd.

Onderzoeksmethode vierjaarlijks bezoek

Deze rapportage is gebaseerd op:

     • De indicatoren uit het bestaande waarderingskader primair onderwijs van de inspectie.
     • Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn.
     • Schoolbezoek, waarbij:
     • schooldocumenten en handelingsplannen zijn bestudeerd;
     • gesprekken met de directie en de intern begeleider zijn gevoerd.

Het volledige rapport kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken: Inspectierapport 2013-2014 Jozef

Ook kunt u het volledige rapport vinden  op de site van de onderwijsinspectie.