De groepen

Onze basisschool is een kleine school waar kinderen alle leerkrachten en elkaar kennen. De groepen zijn in lokalen rond de aula gelegen.

We hebben een drietal basisgroepen. Deze worden elk jaar opnieuw ingedeeld, waarbij we rekening houden met aantallen leerlingen en de formatie van ons personeel.

Op onze school zijn regels en afspraken zeer belangrijk, omdat we dagelijks zelfstandig bezig zijn en we zelf verantwoordelijk zijn voor de dingen die we doen.

Regels en afspraken bieden een structuur voor de kinderen en onszelf. Ze scheppen duidelijkheid omdat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Omdat we hier duidelijk over zijn en zowel kinderen als leerkrachtengoed weten wat van ze verwacht wordt, heerst er een positief klimaat op onze school.

We hebben eigenlijk drie regels nodig. Deze regels maken de rest overbodig. Je kunt alle regeltjes als het ware aan deze drie regels ophangen. Daarom noemen we ze ook wel “kapstok-regels”. Ze dragen alle afspraken die structureel noodzakelijk zijn. Deze hanteren we overal in en rond school.

Regel 1: een regel voor het omgaan met elkaar:
Voor groot en kleinzullen we aardig zijn
Regel 2: een regel voor het bewegen binnen en buiten school
De school is van binnen een wandelgebied buiten hoeft dit lekker niet!
Regel 3: een regel voor het omgaan met materialen
We zullen goed voor de spullen zorgen,dan zijn ze weer te gebruiken morgen

Hoe werk het?

In het begin van het schooljaar worden de 3 regels ge(her-)introduceert. Iedere regel wordt apart aangeboden in alle groepen en concrete goede voorbeelden worden gekoppeld aan de regel die op dat moment centraal staat. Deze goede voorbeelden laten de kinderen zelf zien, of ze benoemen ze.

Als alle regels met concrete voorbeelden uit de dagelijkse gang van zaken verduidelijkt zijn, herhalen we de regels na de kerstvakantie en de meivakantie.

Kinderen worden natuurlijk beloond voor goede gedragingen. We koppelen het goede leerlinggedrag terug naar een van de drie regels en geven complimenten. We benadrukken hierdoor het wenselijke gedrag en dat zorgt voor een positieve ervaring.

Toch kan het voorkomen dat een leerling de regels (geregeld) overtreedt. Dan volgt er een gesprek met het kind. In dit gesprekje zal er een plan gemaakt worden, waarbij gefocust wordt op het verbeteren van concreet wenselijk gedrag. Ook in deze fase zal er gelet worden op de goede inspanningen van de leerling om zijn gedrag te verbeteren.

Indien er sprake is van ernstige overtredingen, wordt u als ouders uitgenodigd om samen met de leerkracht te overleggen hoe te handelen.

Wellicht kunt u ons ondersteunen bij het verinnerlijken van de regels, door er thuis eens over te praten.

Op deze voor ons en voor kinderen prettige manier van regelhantering willen we ons warme pedagogische klimaat handhaven!!!

kapstokregels